Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι

Η έννοια, η χρήση και τα πλεονεκτήματα των Α.Ε.Π.


Keywords: Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι, Φωτόδεντρο


Watch more SlideTalk videos fromthis user


This video was created using Slidetalk, add voice over to powerpoint
Back to the Video Gallery page.


Comments on video "Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι "