Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι

Οι Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι, το μαθησιακό τους περιεχόμενο, τα εργαλεία μάθησης και οι πόροι εφαρμογής.


Keywords: Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι


Watch more SlideTalk videos fromthis user


This video was created using Slidetalk, convert powerpoint presentation to video
Back to the Video Gallery page.


Comments on video "Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι "